Institūtā paveiktie darbi


2014. - 2018.

Institūtā tika realizēta P&A programma "Valsts Komplementārās un alternatīvās medicīnas (KAM) sistēmas attīstības iespējas”.

Programmas mērķi:

 • noskaidrot vai Latvijas veselības aprūpes sistēmas problemātiku varētu risināt, Latvijā, izmantojot KAM tehnoloģijas;
 • izstrādāt zinātniski un tiesiski pamatotu, ar ISCO 08 un Profesiju klasifikatoru saistītu KAM speciālistu profesionālās kvalifikācijas vedošanai paredzētu modeli;
 • izstrādāt un aprobēt zinātniskās nostādnēs, pasaules labas prakses elementos un sistēmteorijā balstītu Integrētas nacionālās veselības aprūpes sistēmas konceptuālo modeli (integrējot konvenciālo pakalpojumu sistēmā profesionāli veidotu KAM pakalpojumu apakšsistēmu).

Galvenie darba rezultāti:

 • zinātnisku referātu veidā prezentēti konferencēs;
 • zinātnisku rakstu un tēžu veidā publicēti zinātniskos izdevumos;
 • tiek sistēmiski savietoti ar dažādu citu programmu un projektu izstrādēm;
 • integrēti un tiek izmantoti institūta domubiedru privātos darba saturos un procesos - zinātnē, izglītībā, profesionālajā darbībā u.c.

2012. - 2016.

Institūtā tika realizēta P&A programma "Valsts pārvaldes darbinieku profesionālās veiktspējas uzlabošanas iespējas”.

Programmas mērķi:


 • noskaidrot, vai Latvijas valsts pārvaldes darbinieku profesionālās veiktspējas problemātiku varētu risināt, izmantojot inovatīvas HR un personāla vadības sistēmas  tehnoloģijas;
 • izstrādāt un aprobēt priekšlikumus Ministru kabineta noteikumu "Cilvēkresursu koncepcija" satura uzlabošanai;
 • izstrādāt un aprobēt zinātniskās nostādnēs, pasaules labas prakses elementos un Vienas pieturas aģentūras principos balstītu cilvēkresursu (HR) un personāla vadības sistēmas konceptuālo modeli.

Galvenie darba rezultāti:

 • integrēti zinātniskos referātos, kuri prezentēti konferencēs;
 • integrēti zinātniskos rakstos un tēzēs, kuri publicēti zinātniskos izdevumos;
 • likumprojekta priekšlikumu veidā iesniegti LR Ministru kabinetā;
 • izstrāžu veidā integrēti Institūta domubiedru doktora grādu ieguvei paredzētos promocijas darbos;
 • tiek sistēmiski savietoti ar dažādu citu programmu un projektu izstrādēm;
 • integrēti un tiek izmantoti institūta domubiedru privātos darba saturos un procesos - zinātnē, izglītībā, profesionālajā darbībā u.c

2010. - 2014.

Institūtā tika realizēta P&A programma "Valsts Alternatīvās strīdu risināšanas (ADR) sistēmas attīstības iespējas”.

Programmas mērķi:

 • noskaidrot, vai Latvijas tieslietu sistēmas problemātiku varētu risināt, izmantojot mediāciju un citas ADR tehnoloģijas;
 • izstrādāt un aprobēt priekšlikumus Likumprojekta "Mediācijas Likums" satura uzlabošanai;
 • izstrādāt un aprobēt mediācijas sistēmā strādājošu speciālistu veiktspējas veidošanai un pilnveidei paredzētu izglītības programmu;
 • izstrādāt un aprobēt zinātniskās nostādnēs un pasaules labas prakses elementos balstītu, četros sektoros (valsts, pašvaldības, NVO, privātais) attīstītu Nacinālo ADR sistēmas konceptuālo modeli.

Galvenie darba rezultāti:

 • integrēti zinātniskos referātos, kuri prezentēti konferencēs;
 • integrēti zinātniskos rakstos un tēzēs, kuri publicēti zinātniskos izdevumos;
 • integrēti izglītības programmā, kura iesniegta Latvijas Universitātē - iespējamai īstenošanai;
 • likumprojekta priekšlikumu veidā iesniegti LR Ministru kabinetā un LR Saeimā;
 • izstrādātā sistēmas modeļa veidā prezentēti LR Saeimas Juridiskās komisijas apakškomisijā;
 • integrēti projektā “Jauno konfliktologu skola”;
 • integrēti projektā “Latvijas Jauno zinātnieku akadēmijas struktūrvienība “Talantu akadēmija”;
 • e-bukletu veidā regulāri komunicēti ar vairāk nekā 500 sabiedrības locekļiem (privātām un juridiskām personām u.c.

Kontakti

 1. ligita.landzmane@gmail.com
 2. info@conflictology.org

Oficiālā informācija

Aktivitāšu vietas

Nodibinājuma "Konfliktoloģijas institūts" organizētās aktivitātes notiek konkrētam pasākumam piemērotā laikā un vietā.